โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการสอนวิชาดนตรีของครูดนตรีชั้นมัธยมศึกษา

        ในวันที่23-24กุมภาพันธ์2555 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ่งเทพธนบุรี ริมคลองทวีวัฒนา ได้เปิดรับสมัครครูมัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ประมาณ 70 คน ครอบคลุมทั่วทุกภาค ผมก็ไดสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกับเขาด้วยเหมือนกัน
        คณะบดีคณะดุริยางคศาสตร์ คือ รศ.ดร.ปัญญา รุ่งเรือง เป็นวิทยากรหลักในการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่อไปนี้ อ่านเพิ่มเติม

Advertisements