โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการสอนวิชาดนตรีของครูดนตรีชั้นมัธยมศึกษา

        ในวันที่23-24กุมภาพันธ์2555 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ่งเทพธนบุรี ริมคลองทวีวัฒนา ได้เปิดรับสมัครครูมัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ประมาณ 70 คน ครอบคลุมทั่วทุกภาค ผมก็ไดสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกับเขาด้วยเหมือนกัน
        คณะบดีคณะดุริยางคศาสตร์ คือ รศ.ดร.ปัญญา รุ่งเรือง เป็นวิทยากรหลักในการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่อไปนี้
        1.สอนดนตรีอย่างไรจึงจะได้ผลดี จะกล่าวถึงทฤษฏีการเรียนรู้ของ Bloom ว่าด้วยด้านปัญญา ด้านจิตใจ และร่างกาย ซึ่งถือได้กลับมาทบทวนความรู้ดังกล่าวที่ได้เรียนและใช้ไปโดยห่างหายจากหลักทฤษฏีไป ถือว่าคุมค่ามากที่เดียว ท่านวิทยากรก็ได้บรรยายให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน
        2.ทฤษฏีดนตรีไทยใครว่าไม่มี ซึ่งได้นำเทียบเคียงด้วยหลักทฤษฏีดนตรีสากลและนำมาเทียบกับดนตรีไทยว่ามีหรือไม่มี ซึ่งท่านวิทยากรได้ชี้แจง อธิบาย ให้เข้าใจเป็นอย่างดี สรุปว่า ดนตรีไทยก็มีทฤษฏีเหมือนกับทางสากลเช่นกัน
        อ.งามตา นันทขว้าง ก็จะบรรยายเรืองทฤษฏีการสอนดนตรีเชิงปฏิบัติ จะแนะนำและสาธิตการสอนโดยนำหลักการของโคดาย ดาลโครชและคาล ออฟ มาให้เห็นในภาพของการปฏิบัติ
       อ.กฤษดา  ดาวเรือง จะมาบรรยายพร้อมการสาธิตในการปฏิบ้ติเครื่องลมทองเหลือง เครื่องลมไม้ ในการปรับจูนเสียง เพื่อให้เสียงที่คุณภาพ และเด็กได้รับฟังเสียงที่ถูกต้อง และนำไปปฏิบัติที่ถูกต้องด้วย
        เวลา 2 วันก็หมดไปอย่างรวดเร็ว แต่ต่อไปทางคณะดุริยางคศาสตร์ ก็คงจะมีการอบรบครูดนตรีเพื่อเป็นการพัฒนาครูนำไปสู่การสอนเด็กให้มีคุณภาพได้มากยิ่งขึ้น หากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้การสนับสนุนครูดนตรีต่อไปอย่างน้อยทำให้ครูดนตรี มีแหล่งเรียนรู้พัฒนาตนเอง ซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายในการอบรม  เลี้ยงอาหารอย่างดี อาหารเบรคก็เยี่ยม ซึ่งนับว่าหาได้ค่อนข้างยากมากในระดับมหาวิทยาลัยที่ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาครูดนตรี แน่นอนว่า ทั้งผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยต้องมีจิตใจสูงส่งในด้านการบริการวิชาการต่อบุคลากรทางการศึกษา
       ในส่วนตัวของผมนั้น ผมถือได้ว่าได้ไปเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปจากการปฏิบัติ และรับเอาส่วนที่ดีๆ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับลูกศิษย์ต่อไป
      หวังต่อไปภายหน้าว่า ทางคณะดุริยางคศาสตร์ คงจะมีการอบรมให้กับครูดนตรีอย่างต่อเนื่องไปตลอดครับ
      ขอขอบพระคุณทุกคนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: