สรุปความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการดนตรีศึกษาระดับชาติครั้งที่1 (ตอนที่3 ต่อ)

สรุปองค์ความรู้จากการประชุมวิชาการดนตรีศึกษาระดับชาติ ครั้งที่1
เรื่อง “หลักสูตรและการสอนดนตรีในประเทศไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจิรญพระชนมพรรษา 7รอบ ระหว่างวันที่8-9มีนาคม 2555 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ่านต่อ

Advertisements