ประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย

เมื่อวันอังคาร ที่ 23 ธันวาคม 2557 ได้นำนักเรียน3 คน มี นายณัฐพงศ์ เกิดสุวรรณ นางสาวภัทรกันย์ ปลื้มใจ และเด็กหญิงบุษกร หนูดี  เข้าร่วมประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย  ณ ห้องเกาะหลัก  ศาลากลาง ประจวบคีรีขันธุ่
มีแข่งขัน 2 รุ่น
1. รุ่นอายุ 11-14 ปี  เด็กหญิงบุษกร หนูดี ได้เข้าร่วมประกวด
2. รุ่นอาย 15-18 ปี นางสาวภัทรกันย์ ปลื้มใจ ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดไปแข่งขันต่อในระดับภาค ที่จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐพงศ์ เกิดสุวรรณ์ ได้เข้าร่วมประกวด

Featured image

Featured image

Featured imageFeatured image

Featured imageFeatured image

Featured image

Advertisements

งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 17ั -19 ธันวาคม 2557 นนทบุรี

17-19 ธันวาคม 2557  ร่วมงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก

Featured imageFeatured image