รู้จักครูชูศักดิ์

นายชูศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ครู คศ.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนบางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ สพม.10
สอนวิชาดนตรีสากล ม.1-3
สอนวิชาพื้นฐาน ศิลปะ(สาระดนตรี) ม.6
สอนวิชาเพิ่มเติม ดนตรีสากล ระดับชั้น ม.1- ม.6
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลูกเสือเนตรนารี ม.2
ชุมนุมดนตรีสากล

บรรจุเป็นครูเมื่อวันที่19พ.ค.2524
ปัจจุบันเป็นครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

โฆษณา
%d bloggers like this: